Csány-Szendrey AMI1 Csány-Szendrey AMI2 Csány-Szendrey AMI3 Csány-Szendrey AMI4 Csány-Szendrey AMI5 Csány-Szendrey AMI6 Csány-Szendrey AMI7 Csány-Szendrey AMI8 Csány-Szendrey AMI9 Csány-Szendrey AMI10 Csány-Szendrey AMI11 csany_szendrey_ami_keszthely_iskola__1212 Csány-Szendrey AMI13 Csány-Szendrey AMI14 Csány-Szendrey AMI15 Csány-Szendrey AMI16 Csány-Szendrey AMI17 Csány-Szendrey AMI18BEMUTATKOZUNK

 

Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI

A Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelyintézménye 1985-ben épült Fodor Imre úti Általános iskola , majd 1989. november 17-től Csokonai ÁMK néven.

A közeli lakótelep és a város életében jelentős oktatási és közművelődési feladatot látott és lát el ma is.

A kezdetekben négy párhuzamos osztály működött itt. Az utolsó négy tanévben a kezdeti csökkenést követően, három párhuzamos osztály indítására került sor.

Az iskola személyi és tárgyi feltételei jónak mondhatóak. Szaktantermek állnak rendelkezésre a főépületben, melyek a tanulók differenciált oktatását, a tehetséggondozást segítik. Az iskolában teljes a szakos ellátottság. Alsó tagozaton iskolaotthonos munkarendben tanulnak az osztályközösségek.

Az intézményben Művészeti oktatás folyik modern tánc kategóriában, megalakulása óta. Az oktatást igénybe vevő tanulók száma 120-130 fő, a tanulólétszám 25-30 %-a. Eredményeik megyei és országos szinten kiemelkedőek, ezen túl több világbajnokságon szerezett rangos helyezéssel is büszkélkedhetnek.

2007-ben a város három intézménye, a Csány László Általános Iskola, a Szendrey Júlia Általános Iskola és a Csokonai ÁMK összevonásra került, Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ néven.

Az iskola 2013-ig Általános Művelődési központként működött. Ez a feladatkör a közművelődési feladatok ellátásával együtt megszűnt, 2013 szeptemberében. Intézményünk ekkor kapta a Csány-Szendrey Általános Iskola és Művészeti Iskola nevet.

Az intézmény, megalakulása óta sportcsarnokkal rendelkezik, mely minden korosztály számára sportolási lehetőséget biztosít. A Sportcsarnok három részre különíthető el, így ugyanennyi tanulócsoport oktatása biztosítható egy időben. Az intézmény nyitvatartási ideje alatt több felnőtt csoport is tart edzést a teremben.

Az iskola tágas udvara lehetőséget nyújt a tanulók természetes környezetben biztosított mozgásához, a délutáni szabadidő helyes eltöltéséhez.

Az iskolában integrált oktatás keretében foglalkozunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók oktatásával. A Sajátos nevelési igényű és Beilleszkedési tanulási magatartási problémával rendelkező tanulókkal fejlesztő pedagógusok foglalkoznak tanórák után.

Az intézmény tehetséggondozásban is elől jár. Több évtizede városi, megyei és országos tanulmányi versenyek dobogós helyezettjei tanulóink. A tanévi eredményeket az iskola dicsőségfala is jelzi.

Már alsó tagozatban figyelmet fordítunk az idegen nyelv oktatására, német és angol nyelvből. A tagozatos oktatás első éveiben játékos formában történik a képzés, a szülői igényeket figyelembe véve.

Az informatika tantárgy oktatására jó körülmények és számítástechnikai eszközök állnak rendelkezésre. Az iskola interaktív táblákkal ellátott, mely segíti a korszerű oktatás biztosítását.

 

Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája

Iskolánk három egymás melletti épületből áll.

A főépület - az ún."B"- épület, a Deák Ferenc utca 25. sz. alatt- bejárati folyosóján elhelyezett márványtáblán a következő felirat olvasható:

"Épült az 1929. évben Gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter, Reischl Imre városbíró, Berkes Ottó iskolaszéki elnök és Iwsity Gyula igazgatósága idejében a magyar kir. kormány támogatásával Keszthely város polgárainak áldozatkészségéből."

A Csány László iskola alapításától polgári fiúiskolaként működött. Ma ebben a szárnyban található az iskola igazgatósága és gondnoksága, valamint tantermeink többsége.

A Deák Ferenc utca 23. sz. alatti épület -"köztes-épület",- az 1980-as évek elején került az iskola használatába. Volt elemi népiskola, lovas postafogat állomás, majd 1945 után tanácsi bérlakásokat alakítottak ki benne. Ma itt található az iskola könyvtára és az ebédlője. Az épület utcafronti helyiségeiben kapott helyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete.

A harmadik épületrész a Deák Ferenc utca 21. sz. alatti ún. "A" épület 1904-ben épült, mely Állami Polgári Leányiskolaként szolgálta a város közoktatását. 1945-ben csatolták a Csány László Általános Iskolához. Fejlesztő terem, természettudományos szaktanterem, a számítástechnika termek, valamint a tornaterem és a tornaszoba található ebben az épületben.

Az intézményi struktúraváltás következtében 2003-ban Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testületi döntése szerint szervezetileg összevonásra került a város két nagy múltú iskolája, a Csány László Általános Iskola és a Szendrey Júlia Általános Iskola. A Kossuth Lajos utca 75. sz. alatt található iskolát, Ranolder János veszprémi püspök alapította. Az 1882-től katolikus szellemben működő iskolát 1948-ban államosították, majd 1957-ben felvette Petőfi Sándor feleségének nevét. A már említett iskola összevonással 2003. augusztus 1-től, a Csány László Általános Iskola tagintézményeként működött egy évig. Az épület, a katolikus egyház tulajdonába való visszakerülésével, 2004-től a Ranolder János Római Katolikus Iskolának ad otthont. A Szendrey Júlia iskola tanárainak és tanulóinak többsége átkerült a Csány iskola épületébe. Az összevont iskola új elnevezése 2004. augusztus 1-től Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola lett.

Az újabb, az oktatási intézményeket érintő szervezeti átalakítások során 2007. augusztus 1-től iskolánk összevonásra került a Csokonai Általános Iskola és Művelődési Központtal.

Az egyesített intézmény neve Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ lett. A Fodor utcai iskola székhelyiskolaként, a Deák Ferenc utcai iskola pedig Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagiskola néven folytatta elismerten magas színvonalú nevelő-oktató munkáját.

Az iskolák ÁMK funkciójának megszűnésével újabb névváltoztatásra került sor. 2013-tól a Deák Ferenc utcai tagintézmény neve: Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája lett.